چارتر کننده پرواز آتا به استانبول و آنتالیا

مجری مستقیم تورهای استانبول و آنتالیا با ایرباس مدرن آتا

فول گارانتی هتل های استانبول و آنتالیا

پروازهای منظم استانبول با ایرباس آتا روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه - جمعه ( ۸ صبح به ۲۱:۴۰  شب )

در صورت هرگونه سئوال و یا مشکل در رزو پرواز می توانید با شماره های دفتر در ساعات کاری و در غیر اینصورت با شماره ۰۹۳۸۵۳۸۲۳۱۱ تماس بگیرید

از تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
تا تاریخ:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
     
از تاریخ: تا تاریخ: نوع مسیر:
كشور مبداء: كشور مقصد:
شهر مبداء: شهر مقصد:
لیست پروازها:
روزتاریخساعت خروجساعت ورودشماره پروازخط هوایینوع هواپیمامسیرRمبلغ بزرگسالکلاس پروازیظرفیتوضعیتنشانهملاحظات
یکشنبه
Sunday
1395/11/03
2017/01/22
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
B - 3 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
یکشنبه
Sunday
1395/11/03
2017/01/22
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,300,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
دوشنبه
Monday
1395/11/04
2017/01/23
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
B - 3 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
B - 3 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
W - 8 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
B - 3 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
N - 5 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
دوشنبه
Monday
1395/11/04
2017/01/23
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,000,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
سه شنبه
Tuesday
1395/11/05
2017/01/24
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,500,000 V - 1 Year 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
5,950,000 B - 3 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 P - 6 Days 3 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 Q - 7 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 W - 8 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 9 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 M - 4 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 N - 5 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
سه شنبه
Tuesday
1395/11/05
2017/01/24
21:4502:155404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,500,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
چهارشنبه
Wednesday
1395/11/06
2017/01/25
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,500,000 V - 1 Year 2 نفر On Time  
6,500,000 B - 3 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 4 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
Q - 7 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 B - 3 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 M - 4 Days 6 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
چهارشنبه
Wednesday
1395/11/06
2017/01/25
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,800,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
پنجشنبه
Thursday
1395/11/07
2017/01/26
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,500,000 V - 1 Year 7 نفر On Time  
6,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 B - 3 Days 2 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
پنجشنبه
Thursday
1395/11/07
2017/01/26
21:4502:155404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
جمعه
Friday
1395/11/08
2017/01/27
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,000,000 V - 1 Year 8 نفر On Time  
B - 3 Days تكمیل ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 M - 4 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 W - 8 Days 1 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1395/11/09
2017/01/28
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
6,500,000 V - 1 Year 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 M - 4 Days 5 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1395/11/09
2017/01/28
21:4502:155404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
یکشنبه
Sunday
1395/11/10
2017/01/29
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
2,900,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time  
6,500,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 M - 4 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 B - 3 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,500,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
یکشنبه
Sunday
1395/11/10
2017/01/29
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,400,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
دوشنبه
Monday
1395/11/11
2017/01/30
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,100,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 M - 4 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 N - 5 Days وجود ظرفیت On Time فروش دو طرفه پرواز  
دوشنبه
Monday
1395/11/11
2017/01/30
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
سه شنبه
Tuesday
1395/11/12
2017/01/31
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
سه شنبه
Tuesday
1395/11/12
2017/01/31
21:4502:155404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
چهارشنبه
Wednesday
1395/11/13
2017/02/01
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,300,000 V - 1 Year 9 نفر On Time  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 8 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
چهارشنبه
Wednesday
1395/11/13
2017/02/01
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,250,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
پنجشنبه
Thursday
1395/11/14
2017/02/02
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
6,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
پنجشنبه
Thursday
1395/11/14
2017/02/02
21:4522:455404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
جمعه
Friday
1395/11/15
2017/02/03
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,200,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1395/11/16
2017/02/04
18:0021:155403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,950,000 V - 1 Year 10 نفر On Time  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
شنبه
Saturday
1395/11/16
2017/02/04
21:4522:455404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,950,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
یکشنبه
Sunday
1395/11/17
2017/02/05
08:0009:005403
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
تهران - استانبول
THR - IST
3,200,000 V - 1 Year 6 نفر On Time  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 M - 4 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 W - 8 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 B - 3 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 N - 5 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
6,950,000 Q - 7 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
7,500,000 P - 6 Days 10 نفر On Time فروش دو طرفه پرواز  
یکشنبه
Sunday
1395/11/17
2017/02/05
21:4001:005404
آتا
ATA
ايرباس
AIRBUS
استانبول - تهران
IST - THR
3,500,000 V - 1 Year وجود ظرفیت On Time فروش SOTO  
تعداد مسافرین:
بزرگسال:
بچه (۱۲-۲ سال):
کودک (زیر ۲ سال):